Odpady z hlediska rizik

Dalším z možných dělení odpadů je dělení podle míry rizik spojených s nakládáním s nimi. Důležitý je zejména vliv na lidské zdraví a na jednotlivé složky životního prostředí, jako je půda, voda, či ovzduší. Zatímco některé odpady mají na zdraví a životní prostředí jen malý vliv a nakládání s nimi nepředstavuje vážnější rizika, existují odpady, které i v malém množství mohou mít vážný vliv na živou přírodu. Proto je třeba s nimi nakládat velice obezřetně, snižovat jejich nebezpečnost a efektivně je využívat nebo odstraňovat.  V každém případě je nutné k odpadům přistupovat odpovědně a nepodceňovat jejich možné dopady na zdraví a životní prostředí.

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady jsou takové, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, a podle Katalogu odpadů se zařazují do kategorie „nebezpečné“. Mezi nebezpečné vlastnosti patří např. hořlavost, výbušnost, dráždivost, žíravost, ale i mutagenita apod. Nebezpečné odpady je možné i recyklovat (např. některá rozpouštědla), případně spalovat ve spalovnách nebezpečných odpadů. Před jejich uložením na skládky nebezpečných odpadů (S-NO), je nutné pomocí různých chemických nebo fyzikálních metod snížit množství škodlivin, které obsahují, na požadovaný limit. Mezi nejčastější metody patří neutralizace, biodegradace, stabilizace, solidifikace a další.

Inertní odpady

Inertní odpady jsou tvořeny pouze inertními materiály. To znamená, že nemají nebezpečné vlastnosti a nedochází u nich k významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám působením vnějšího prostředí. Tyto odpady mohou být jednak materiálově využívány, nebo ukládány na skládky s označením S-IO. Typickým příkladem jsou zemina a kamení, struska a další.

Ostatní odpady

Jedná se o odpady, které nejsou inertními, ale nemají ani nebezpečné vlastnosti. Do této kategorie patří většina odpadů. Tyto odpady se obvykle dají recyklovat, energeticky využívat anebo se ukládají na skládky s označením S-OO.

X

Eshop

Díky četným žádostem o materiály k podpoře třídění jsme se rozhodli podpořit třídění odpadu zavedením e-shopu, který jsme pro vás zřídili ve spolupráci se společností AB plus CZ s. r. o.

Ve speciální sekci webu vasekancelar.cz si můžete zakoupit produkty na podporu třídění odpadu pro koncové zákazníky z řad spotřebitelů i firem za zvýhodněné ceny. U zboží nabízeného v této kategorii na základě dohody s provozovatelem e-shopu dochází k minimalizaci jeho obchodní přirážky. Věříme, že vám to co nejvíce usnadní s tříděním odpadů začít nebo ho zlepšit. V ostatních sekcích webu si pak můžete dokoupit další zboží za běžných obchodních podmínek a využít tak jedné ceny dopravy.

Kliknutím budete přesměrováni na zmiňovaný e-shop